pH mínus sypký

Nový produkt

Přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody

dostupné v balení:

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

155 ks

179 Kč

148 Kč bez DPH

-28%

249 Kč

AKCE

  • 2kg
  • 4kg
  • 25kg

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

Vzhled a složení: Granule žlutobílé barvy. Obsahuje hydrogensíran sodný (> 95 %), CAS:7681-38-1.

Působení: Slouží ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,4, v tomto rozsahu je zaručeno nejúčinnější působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. 

Návod k použití a dávkování: zkontrolujte hodnotu pH a regulujte na ideální rozmezí před použitím chlorové či jiné dezinfekce

voda s neupraveným pH: pH>7,4 způsobuje mléčné zákaly, snižuje účinnost chlorových prostředků a způsobuje jejich zápach, ucpává vodní filtr. pH<6,8 dochází ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev bazénu, podráždění očí a pokožky

Pro snížení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 (1 000l) vody přidá cca 15g přípravku

Vypočtené množství přípravku důkladně rozpuste ve vodě v samostatné nádobě a rovnoměrně rozlévejte po hladině bazénu. Přípravek přidávejte do vody, ne naopak. Nechte působit při zapnutém filtračním čerpadlu.

Měření hodnoty pH je nutno provádět po promíchání vody v bazénu (závisí na objemu vody a výkonnosti čerpadla). Postup opakujte, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí. V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě nutnosti zajistěte umělé dýchání a přivolejte lékaře. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem, důkladně opláchněte. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí: Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 5 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte lékaře. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu při teplotě do 30 °C, mimo dosah zdrojů tepla a slunečního záření. Chraňte před vlhkostí.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. Doba použitelnosti: Nejdéle 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

BRissAgTBZN5N3WTrJMmZ1cb8Pi4G6ePMpjLiFvN

Rozpustnost vvoda
Typúprava pH
látkapH mínus
formaprášek

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

13 dalších produktů ve stejné kategorii: