• Vyprodáno

chlor šok

účinný rychlorozpustný chlorový přípravek ve formě granulí

přípravek pro průběžnou desinfekci bazénové vody

likviduje bakterie, brání tvorbě řas

Fotografie jsou ilustrativní

200,00 Kč

165,29 Kč bez DPH

Zakoupeno: 40
velikost balení: 1kg
Počet
Vyprodáno

vysoce v určený k velice rychlé a razantní (šokové) jednorázové dezinfekci vody ve všech typech bazénů při náhlém i velmi silném znečištění (zakalení vody) nebo při nenadálém výskytu řas (zezelenání vody). Výrazným zvýšením koncentrace chloru spolehlivě zničí všechny druhy řas a bakterií. Neodbarvuje plastové materiály a je vhodný i pro fóliové bazény.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

1. Před použitím přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným testerem, upravte hodnotu pH v bazénové vodě do rozmezí 6,8 - 7,4 pomocí přípravků pH PLUS nebo pH MÍNUS.

2. Potřebné množství přípravku dokonale rozpusťte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně aplikujte (rozlévejte) po celé hladině bazénu nebo jej pozvolna nalévejte přímo do skimmeru vašeho bazénu. PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

3. Zapněte filtrační zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 24 hodin (minimální

doba působení přípravku). Po dobu aplikace přípravku a v následujících minimálně 24 hodinách nesmí být nikdo v bazénu přítomen, po stejnou dobu zajistěte účinné větrání prostoru bazénu. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

4. Po dokončené minimální době působení přípravku je nutné zkontrolovat příslušnými testery:

A, Koncentraci volného chloru ve vodě, která musí být v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l).

V případě, že je koncentrace volného chloru ve vodě vyšší než uvedené hodnoty, nesmí být v bazénu nikdo přítomen a je

nutné vyčkat na samovolné snížení koncentrace nebo lze použít přípravek CHLOR MÍNUS, který koncentraci sníží a umožní tak opětovné koupání ve velmi krátkém čase.

B, Hodnotu pH ve vodě v rozmezí 6,8 - 7,6 (v případě, že hodnota pH často kolísá, doporučujeme použít přípravek ALKA-

LITA PLUS, který brání náhlým změnám hodnoty pH).

5. Jestliže používáte k další průběžné dezinfekci chlorové tablety nebo jiné chlorové dezinfekční přípravky, je nutné je přidat již druhý den po aplikaci tohoto přípravku. Lze použít CHLOROVÉ TABLETY nebo CHLOROVÉ TABLETY MULTIFUNKČNÍ, které se vyznačují svou vysokou funkčností a efektivitou nebo rychlorozpustný chlorový granulát CHLOR START.

Po použití tohoto přípravku použijte přípravek VLOČKOVAČ nebo PROJASŇOVAČ a po dokončené minimální době působení těchto přípravků zbytky nečistot a zničených řas vysajte. Dosáhnete tak opětovně průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu. Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

DÁVKOVÁNÍ:

1, Dávka pro šokovou dezinfekci: 15 g - max. 20 g na každý 1 m 3 (1000 l) objemu vody v bazénu.

2, Dávka udržovací (v případě, že používáte k průběžné dezinfekci chlorové tablety nebo jiný chlorový dezinfekční

přípravek): 1 g - 2 g na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů podle teploty vody a využití

bazénu tak, aby byla koncentrace volného chloru ve vodě v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max.

0,8 mg/l), u dětských bazénů 0,3 mg/l. Doporučujeme aplikovat den před přidáním další chlorové tablety nebo jiného

chlorového dezinfekčního přípravku.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech,

na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: oxidační činidla, redukční činidla,

kyseliny, amoniak a jeho sloučeniny, močovina, zásady, chlornan vápenatý, organická rozpouštědla. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM: Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte

spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství

a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE: Dichlorisokyanurát sodný-dihydrát, 99 g/100 g (EEC: 613-030-01-7, číslo CAS: 51580-86-0, číslo ES: 220-767-7).

SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3077

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: SparklyPool

UuPqz5uQzrAXJgSYRMY9Xm3FaGwyNRtWJY0zmmlhJE3CjzTZGlwJsBjjIYmliNg0-zo-sOIEzv9SyBK6

02a.chlor.sok.doza.1kg

Parametry

Rozpustnost v
voda
Typ
chlorový granulát
forma
granule

Aktuální cena dopravy za zboží, se zobrazuje v košíku (viz animace níže).
Po překročení limitu konkrétního přepravce se přestane zobrazovat.

Osobní odběry jsou možné na skladech v Praze, Brně, centrálním skladu Břehy a výdejním místě Oflenda.
Informace o skladech jsou uvedeny v kontaktech

Dopravcem zasíláme z centrálního skladu Břehy.


Zásilkovna osobní odběr.................. 69,- Kč
Zásilkovna na adresu ................. kalkulace dle hmotnosti, zobrazeno v košíku
Dopravce nepřepravuje rozměrné zásilky a zásilky nad 10kg.TopTrans
do 2.000kg.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přepravce nadměrných zásilek po celé ČR i SR


Platba dobírkou

Za zboží zaplatíte až při jeho převzetí na vámi zvolené adrese.
Dobírka je dopravcem zpoplatněna.
Zásilkovna....... 25,-,Kč
TopTrans.......... 50,- Kč
Dobírku lze uhradit v hotovosti i platební kartou.

Individuální doprava
- lze dohodnout pokud je objem nebo hmotnost nad rámec přepravce Toptrans 
- cena dle poptávky

chat Komentáře (0)