• posledních pár kusů

Algicid - likvidace řas

Algicid pro likvidaci řas

Fotografie jsou ilustrativní

169,00 Kč

139,67 Kč bez DPH

Zakoupeno: 29
velikost balení: 1l
Počet
Skladem

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM


je účinný tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BĚŽNĚ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivyknout si i na chlor.
ZAMEZUJE VZNIKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPĚNIVÝ, PROČISŤUJE VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody. Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor).
Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů.
PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!
Možnosti aplikace:
A, Potřebné množství přípravku rozřeďte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlévejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.
B, U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.
C, Automatickým dávkovačem.
APLIKUJTE VŽDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody).
Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.
NÁŠ TIP:
Společně s tímto přípravkem používejte přípravek VLOČKOVAČ, nebo PROJASŇOVAČ, který zbytky zahubených řas pomůže snadněji odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyvločkuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajete. Dosáhnete tak průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu.
DÁVKOVÁNÍ:
Při dodržení dávkování je přípravek nepěnivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek CHLOR ŠOK.
1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).
2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.
Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!
SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:
Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů.
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

UPOZORNĚNÍ:
Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.
PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.
Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.
ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:
Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) /Polymerní kvartérní amonný chlorid (PQ Polymer),22 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).
SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování.
STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY Uchovávejte PRO mimo BEZPEČNÉ dosah dětí. ZACHÁZENÍ: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte ÚČINNÝ PŘÍPRAVEK obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).
Dodavatel: SparklyPool

UuPqz5uQzrAXJgSYRMY9Xm3FaGwyNRtWJY0zmmlh

03.algicid.alahev.1l
7 ks

Parametry

Typ
proti řasám
látka
algicid
forma
roztok

Specifické reference

ean13
8594208000358

Aktuální cena dopravy za zboží, se zobrazuje v košíku (viz animace níže).
Po překročení limitu konkrétního přepravce se přestane zobrazovat.

Osobní odběry jsou možné na skladech v Praze, Brně, centrálním skladu Břehy a výdejním místě Oflenda.
Informace o skladech jsou uvedeny v kontaktech

Dopravcem zasíláme z centrálního skladu Břehy.


Zásilkovna osobní odběr.................. 69,- Kč
Zásilkovna na adresu ................. kalkulace dle hmotnosti, zobrazeno v košíku
Dopravce nepřepravuje rozměrné zásilky a zásilky nad 10kg.TopTrans
do 2.000kg.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přepravce nadměrných zásilek po celé ČR i SR


Platba dobírkou

Za zboží zaplatíte až při jeho převzetí na vámi zvolené adrese.
Dobírka je dopravcem zpoplatněna.
Zásilkovna....... 25,-,Kč
TopTrans.......... 50,- Kč
Dobírku lze uhradit v hotovosti i platební kartou.

Individuální doprava
- lze dohodnout pokud je objem nebo hmotnost nad rámec přepravce Toptrans 
- cena dle poptávky

chat Komentáře (0)