chlor šok

Nový produkt

účinný rychlorozpustný chlorový přípravek ve formě granulí

přípravek pro průběžnou desinfekci bazénové vody

likviduje bakterie, brání tvorbě řas

dostupné v balení:

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

12 ks

160 Kč

132 Kč bez DPH

-20%

200 Kč

AKCE

Minimální množství pro objednání je 50

  • 1kg
  • 5kg
  • 50kg

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

vysoce v určený k velice rychlé a razantní (šokové) jednorázové dezinfekci vody ve všech typech bazénů při náhlém i velmi silném znečištění (zakalení vody) nebo při nenadálém výskytu řas (zezelenání vody). Výrazným zvýšením koncentrace chloru spolehlivě zničí všechny druhy řas a bakterií. Neodbarvuje plastové materiály a je vhodný i pro fóliové bazény.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

1. Před použitím přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným testerem, upravte hodnotu pH v bazénové vodě do rozmezí 6,8 - 7,4 pomocí přípravků pH PLUS nebo pH MÍNUS.

2. Potřebné množství přípravku dokonale rozpusťte v plastové nádobě s vodou a rovnoměrně aplikujte (rozlévejte) po celé hladině bazénu nebo jej pozvolna nalévejte přímo do skimmeru vašeho bazénu. PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

3. Zapněte filtrační zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 24 hodin (minimální

doba působení přípravku). Po dobu aplikace přípravku a v následujících minimálně 24 hodinách nesmí být nikdo v bazénu přítomen, po stejnou dobu zajistěte účinné větrání prostoru bazénu. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

4. Po dokončené minimální době působení přípravku je nutné zkontrolovat příslušnými testery:

A, Koncentraci volného chloru ve vodě, která musí být v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l).

V případě, že je koncentrace volného chloru ve vodě vyšší než uvedené hodnoty, nesmí být v bazénu nikdo přítomen a je

nutné vyčkat na samovolné snížení koncentrace nebo lze použít přípravek CHLOR MÍNUS, který koncentraci sníží a umožní tak opětovné koupání ve velmi krátkém čase.

B, Hodnotu pH ve vodě v rozmezí 6,8 - 7,6 (v případě, že hodnota pH často kolísá, doporučujeme použít přípravek ALKA-

LITA PLUS, který brání náhlým změnám hodnoty pH).

5. Jestliže používáte k další průběžné dezinfekci chlorové tablety nebo jiné chlorové dezinfekční přípravky, je nutné je přidat již druhý den po aplikaci tohoto přípravku. Lze použít CHLOROVÉ TABLETY nebo CHLOROVÉ TABLETY MULTIFUNKČNÍ, které se vyznačují svou vysokou funkčností a efektivitou nebo rychlorozpustný chlorový granulát CHLOR START.

Po použití tohoto přípravku použijte přípravek VLOČKOVAČ nebo PROJASŇOVAČ a po dokončené minimální době působení těchto přípravků zbytky nečistot a zničených řas vysajte. Dosáhnete tak opětovně průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu. Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

DÁVKOVÁNÍ:

1, Dávka pro šokovou dezinfekci: 15 g - max. 20 g na každý 1 m 3 (1000 l) objemu vody v bazénu.

2, Dávka udržovací (v případě, že používáte k průběžné dezinfekci chlorové tablety nebo jiný chlorový dezinfekční

přípravek): 1 g - 2 g na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů podle teploty vody a využití

bazénu tak, aby byla koncentrace volného chloru ve vodě v rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max.

0,8 mg/l), u dětských bazénů 0,3 mg/l. Doporučujeme aplikovat den před přidáním další chlorové tablety nebo jiného

chlorového dezinfekčního přípravku.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech,

na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: oxidační činidla, redukční činidla,

kyseliny, amoniak a jeho sloučeniny, močovina, zásady, chlornan vápenatý, organická rozpouštědla. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM: Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte

spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství

a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE: Dichlorisokyanurát sodný-dihydrát, 99 g/100 g (EEC: 613-030-01-7, číslo CAS: 51580-86-0, číslo ES: 220-767-7).

SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3077

Datum výroby: Uveden na obalu.

Distributor: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel domací a bazénové chemie více na webu navsechno.cz

UuPqz5uQzrAXJgSYRMY9Xm3FaGwyNRtWJY0zmmlhJE3CjzTZGlwJsBjjIYmliNg0-zo-sOIEzv9SyBK6

Rozpustnost vvoda
Typchlorový granulát
formagranule

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

13 dalších produktů ve stejné kategorii: