projasnovač

Nový produkt

Přípravek k projasnění, zvýšení účinnost filtru

dostupné v balení:

lahve a kanystry jsou v ceně produktu, IBC není v ceně, jedná se vratný obal.

technické označení je známé jako PAX-18

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

173 ks

90 Kč

74 Kč bez DPH

-25%

120 Kč

AKCE

  • 1l
  • 20l
  • 50l
  • 1000l

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

Vzhled a složení: Čirá, nahnědlá kapalina bez zápachu. Obsahuje polyaluminiumchlorid, CAS: 1327-41-9. Známý též pod názvem PAX-18.

Působení: Projasňovač funguje jako velmi účinný vločkovač. Spolehlivě a bez problémů odstraňuje zákaly, dodá matné bazénové vodě jiskru, účinně napomáhá při odstraňování nečistot z vody a významně zvyšuje účinnost filtrace. Při pH v rozmezí 6,8–7,2, které je optimální pro bazénovou vodu, pomáhá shlukovat nečistoty obsažené ve vodě. Nečistoty se snadno vysrážejí ještě před filtrací. Přípravek svým účinkem projasňuje a zjiskřuje zakalenou, matnou vodu. Používejte pravidelně 1x týdně.

Návod k použití a dávkování: Udržujte pH na hodnotách 6,8–7,4. Použitím Projasňovače se pH mírně sníží. Nejprve řádně vyperte a propláchněte filtr. Dávku 2–5 ml na 1 m3 nalijte podél hrany bazénu do vody v blízkosti otvoru sběrače nečistot za chodu filtrace. Filtrujte nepřetržitě alespoň 6 hodin. Používejte Projasňovač pravidelně každý týden pro dosažení jasné a jiskřivé vody. Za horkého počasí nebo při intenzivním používání bazénu přidejte pravidelnou dávku v kratších časových intervalech (2x týdně).

Varování. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého oka. Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní uhlí, ani žádné neutralizační činidlo. Zajistěte lékařské ošetření.

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při teplotách 0 - 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem a mrazem. Neskladujte spolu s oxidačními činidly.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 12 měsíců od data výroby v původních obalech při dodržení skladovacích podmínek. V průběhu skladování se může na dně nádoby objevit menší množství bílé sedliny. Před aplikací případnou sedlinu rozmíchejte. Tento jev je normální a neovlivňuje funkčnost ani hygienickou bezpečnost výrobku.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové chemie  více na navsechno.cz

7wujXWmAuWhMCEWsH3kS4UxcphhjFlIYqAULM6SN

Objem1l
látkaprojasňovač
formaroztok

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

13 dalších produktů ve stejné kategorii: